Privacybeleid VriendenLoterij Museumprijs 2021

 

 1. Definities
  1. Privacybeleid: dit privacybeleid;
  2. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
  3. Verantwoordelijke: Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds, Herengracht 476, 1017 CB Amsterdam, cultuurfonds.nl;
  4. Website: de website onder museumprijs.nl en daarvan afgeleide websites.
 2. Algemeen
  1. Dit Privacybeleid beschrijft hoe Prins Bernhard Cultuurfonds de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.
  2. De persoonsgegevens die Prins Bernhard Cultuurfonds kan verwerken zijn naam, e-mailadres, telefoonnummer (indien ingevuld), social media account, stem.
 3. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
  1. Prins Bernhard Cultuurfonds verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de Gebruiker persoonsgegevens via de Website aan Prins Bernhard Cultuurfonds doorgeeft (bijvoorbeeld door het uitbrengen van een stem op één van de geselecteerde musea voor de VriendenLoterij Museumprijs 2021), hierna: "doeleinde" van de verwerking.
  2. Prins Bernhard Cultuurfonds gebruikt de persoonsgegevens alleen voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Prins Bernhard Cultuurfonds verstrekt. 
   1. Als de Gebruiker een stem uitbrengt op één van de geselecteerde musea voor de VriendenLoterij Museumprijs 2021, verwerkt Prins Bernhard Cultuurfonds de persoonsgegevens voor de verwerking van de stem, het zenden van een bevestigingse-mail in dat kader en voor de aanwijzing en bekendmaking van de winnaar van de exclusieve VIP-avond in een topmuseum of een iPad. Zie daarvoor de actievoorwaarden stemmers VriendenLoterij Museumprijs 2021 zoals gepubliceerd op museumprijs.nl. Prins Bernhard Cultuurfonds streeft er daarnaast naar de Gebruiker zo relevant en persoonlijk mogelijk te benaderen. Om dat mogelijk te maken, koppelen, combineren en analyseren zij de beschikbare (persoons)gegevens.
   2. Als de Gebruiker Prins Bernhard Cultuurfonds om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Prins Bernhard Cultuurfonds de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
   3. Als de Gebruiker een bestelling doet, gebruikt Prins Bernhard Cultuurfonds de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen.
   4. Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Prins Bernhard Cultuurfonds de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden.
 4. Doorgifte aan derden
  1. Prins Bernhard Cultuurfonds zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
   1. de doorgifte geschiedt aan een door Prins Bernhard Cultuurfonds voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, met welke verwerker Prins Bernhard Cultuurfonds een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
   2. Prins Bernhard Cultuurfonds op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.
 5. Cookies
  1. Prins Bernhard Cultuurfonds maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Het Cookiebeleid van Prins Bernhard Cultuurfonds, raadpleegbaar via museumprijs.nl bevat verdere informatie over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor Prins Bernhard Cultuurfonds cookies gebruikt.
 6. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens
  1. Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.
  2. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker Prins Bernhard Cultuurfonds bereiken op info@cultuurfonds.nl of postadres: Postbus 19750, 1000GT Amsterdam.
  3. Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door op de afmeldlink te klikken in de nieuwsbrief of door een e-mail te zenden aan info@cultuurfonds.nl.
 7. Bewaartermijn
  1. Prins Bernhard Cultuurfonds bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na het laatste bezoek van de Website, tenzij Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van het Prins Bernhard Cultuurfonds of Prins Bernhard Cultuurfonds op grond van een wettelijke bepaling gehouden is persoonsgegevens langer te bewaren.
 8. Beveiliging
  1. Prins Bernhard Cultuurfonds heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Alle persoonsgegevens zijn opgeslagen in een database die uitsluitend toegankelijk is voor medewerkers van Prins Bernhard Cultuurfonds, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.
 9. Wijzigingen in het Privacybeleid
  1. Prins Bernhard Cultuurfonds behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Prins Bernhard Cultuurfonds adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 29 maart 2019.