Actievoorwaarden

Actievoorwaarden stemmers BankGiro Loterij Museumprijs 2019

Algemeen

 • Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie BankGiro Loterij Museumprijs (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds in samenwerking met de BankGiro Loterij (hierna gezamenlijk te noemen ‘de Organisatie’).
 • De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de Museumprijs.
 • De Organisatie handelt bij de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 • Vanaf zondag 7 april 2019 22.00 uur t/m 8 mei 2019 23.59 uur, kunnen mensen stemmen op een van de drie genomineerde musea via museumprijs.nl.
 • De stemmer dient 18 jaar of ouder te zijn.
 • Stemmen op een genomineerd museum is gratis.
 • Per uniek e-mailadres mag er slechts 1 keer gestemd worden en ieder uniek e-mailadres dingt slechts 1 keer mee met de prijzen.
 • Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.
 • De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de Organisatie is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Organisatie. Deze beslissing is bindend.
 • De Organisatie heeft het recht een stemmer uit te sluiten van de trekking voor de prijs (5-daagse reis New York) indien de stemmer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen. In geval van uitsluiting kan de stemmer op geen enkele wijze in aanmerking komen voor enige prijs. Stemmers op de Museumprijs 2019 maken kans op een 5-daagse reis naar New York. De kans op het winnen van deze prijs is ca. 1 op 113.000.

Prijs voor stemmen

 • De prijs is een 5-daagse reis naar New York t.w.v. € 3950. De reis is voor twee personen inclusief retourvlucht, 4 nachten verblijf in 4 sterren hotel op basis van logies, 2-daagse New York Pass inclusief bezoek aan de belangrijkste musea, een rondleiding door Battery Park en gegarandeerde toegang tot het voetstuk van het Vrijheidsbeeld en Ellis Island, Circle Line cruise Manhattan, reisgids New York. Exclusief zakgeld, maaltijden en drankjes, reis- en annuleringsverzekering. De vertrekdatum wordt in overleg bepaald. Vakantieperiodes, de maanden juli en augustus en feestdagen, zijn uitgesloten.
 • Ten aanzien van (geld-)prijzen waarvoor kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:
  - Een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de Organisatie met inhouding van de verschuldigde kansspelbelasting (30,1%) uitbetaald;
  - De Organisatie neemt de kansspelbelasting over een prijs in natura met de waarde hoger dan  € 449,- voor eigen rekening.
 • De aanwijzing van de winnaars van de Actie vindt plaats door middel van een trekking onder alle deelnemers aan de Actie. De trekking geschiedt door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris. De trekking zal op 10 mei 2019 plaatsvinden.
 • De winnaar ontvangt uiterlijk 27 mei 2019 persoonlijk bericht. Wanneer er onverhoopt geen contact gelegd kan worden met de winnaar na drie pogingen binnen zeven werkdagen na de bekendmaking, behoudt de Organisatie zich het recht voor een alternatieve winnaar te selecteren en verliest de oorspronkelijke winnaar zijn aanspraken. 
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 • De prijs wordt binnen 4 weken aan de winnaar uitgekeerd, deze termijn kan echter niet worden gegarandeerd.
 • De prijs kan alleen worden uitgekeerd aan een stemmer die volledig en juiste persoonsgegevens en e-mailadres achterlaat.
 • Stemmers die werkzaam zijn bij bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling en organisatie van de Actie komen niet in aanmerking voor de prijs.
 • De Organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om de prijs te wijzigen.
 • De prijs is niet onderhandelbaar, niet restitueerbaar en niet voor geld inwisselbaar.

 Communicatie

 • De stemmer dient zich te registreren via museumprijs.nlom kans te maken op de prijs. Bij deelname worden naam en e-mailadres van de stemmer opgeslagen. Het is de Organisatie toegestaan ten behoeve van de Actie de naam van de winnaar openbaar te maken.
 • Alle communicatie met betrekking tot de Actie verloopt via museumprijs.nl.
 • De Organisatie stelt deze actievoorwaarden op. De Organisatie kan tijdens de duur van de Actie wijzigingen aanbrengen. Eventuele wijzigingen zullen via museumprijs.nlbekendgemaakt worden. De wijze van uitleg en toepassing van deze actievoorwaarden door de Organisatie is voor allen bindend.

Privacy

 • U kunt aangeven of u op de hoogte wilt blijven van nieuws, uitslagen, acties en spelletjes van de BankGiro Loterij. Op de aan de BankGiro Loterij verstrekte gegevens is het Privacy Statement van de BankGiro Loterij van toepassing zoals gepubliceerd op https://www.bankgiroloterij.nl/over/organisatie/regelgeving-en-toezicht/privacy.htm
 • U kunt aangeven of u op de hoogte wilt blijven van cultuurnieuws via de nieuwsbrief van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Op de aan het Prins Bernhard Cultuurfonds verstrekte gegevens is het Privacy Statement van het Prins Bernhard Cultuurfonds van toepassing zoals gepubliceerd op https://www.cultuurfonds.nl/privacystatement

Aansprakelijkheid 

 • De Organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de Organisatie. 
 • De Organisatie heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen. 
 • De Organisatie garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de Actiewebsite of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer van de website wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. 
 • Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet moeten worden, dan neemt de Organisatie uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding. 
 • De Organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Organisatie in het leven roepen. 
 • Indien de Organisatie aansprakelijk is jegens een deelnemer aan de Actie voor schade uit welke hoofde dan ook, is de Organisatie uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de Organisatie toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de Organisatie zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert. 
 • Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht

 • De Organisatie behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van de prijs in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. De Organisatie zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.

Overige informatie

 • Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de website museumprijs.nlzijn voorbehouden aan de Organisatie. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Organisatie niet toegestaan de software, de internetsite of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling

 • Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, indienen via communicatie@bankgiroloterij.nl.

Toepasselijk recht

 • Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 


Deel deze pagina