Actievoorwaarden stemmers VriendenLoterij Museumprijs 2022

 

Algemeen

 • Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie VriendenLoterij Museumprijs (hierna te noemen: 'de Actie'), die een initiatief is van de VriendenLoterij, gevestigd te Amsterdam (1077 JZ) aan de Beethovenstraat 200 en Prins Bernhard Cultuurfonds, in samenwerking met de Museumvereniging (hierna gezamenlijk te noemen ‘de Organisatie’).
 • De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de Museumprijs.
 • De Organisatie handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 • Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.
 • De Organisatie kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de Actiewebsite van de Organisatie.
 • De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de Organisatie is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Organisatie. Deze beslissing is bindend.

Actie & Deelname

 • Vanaf maandag 7 november 2022 08:00 uur tot en met zondag 27 november 2022 23:59 uur kunnen mensen stemmen op een van de drie genomineerde musea via www.museumprijs.nl.  De stemmer dient zich te registreren via www.museumprijs.nl om kans te maken op de prijs. Bij deelname worden naam en e-mailadres van de stemmer uitgevraagd. Het is de Organisatie toegestaan ten behoeve van de Actie de naam van de winnaar openbaar te maken.
 • Deelname aan de Actie is gratis.
 • Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 • Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden - waarbij er in het laatste geval gedoeld wordt op (tijdelijke en vaste) medewerkers die direct dan wel indirect betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Actie - zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 • Alleen mensen met een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en met een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.
 • De Actie staat open voor zowel deelnemers als niet-deelnemers aan de VriendenLoterij.
 • De looptijd van de Actie is van maandag 7 november 2022 08:00 uur tot en met zondag 27 november 2022 23:59 uur.  Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De Organisatie heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.
 • Per uniek e-mailadres mag er slechts 1 keer gestemd worden en ieder uniek e-mailadres dingt slechts 1 keer mee naar de prijs.

Prijs en trekking

 • Deelnemers aan de Actie maken kans op de volgende prijzen:
  - Een maal een vijfdaagse stedentrip voor twee personen naar Berlijn;
  - Een maal Kasteelarrangement bij voormalig winnaar Kasteel Hoensbroek (inclusief hotelovernachting);
  - Driemaal Apple iPad WiFi black - 64 GB;
   

  Prijzenpakket - waarde inclusief aantal winnaars

  Prijsomschrijving

  aantal winnaars

  Bruto waarde

  Kansspel- belasting

  Consumentenwaarde

  aanvullend

  Vijfdaagse stedentrip voor twee personen

  1

  € 4.386,-

   

  € 1.522,93

  € 4.386,-

   

  plus € 500,- zakgeld

  Kansspelbelasting: € 204,23

  Kasteelarrangement voor twee personen

  1

  € 400,-

   

  € 400,-

   

  Apple iPad WiFi black

  3

   

   

  € 389,- p.st.

   


  Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:
  - de Organisatie neemt de kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening.
   

 • De aanwijzing van de winnaars van de Actie vindt plaats door middel van een trekking onder alle deelnemers aan de Actie. De trekking geschiedt door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris. De trekking zal op 1 december 2022 plaatsvinden. Er vindt 1 trekking plaats.

 • De winkans is ingeschat op 1 op 15.400. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelnemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.
 • Prijswinnaars ontvangen uiterlijk 15 december 2022 bericht.
 • Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Organisatie niet over de juiste en/of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer binnen een redelijke termijn na afloop van de Actie/Actieperiode niet bereikbaar is of niet reageert binnen een redelijke of de gestelde termijn, vervalt het recht op de prijs eveneens. In alle gevallen behoudt Organisatie zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.
 • Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.
 • De Organisatie is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten. 
 • Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de Organisatie hem uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De Organisatie behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.
 • De prijs wordt daadwerkelijk uitgekeerd.
 • Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De Organisatie kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto’s kunnen door de Organisatie worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. De Organisatie en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy

 • U kunt aangeven of u op de hoogte wilt blijven van nieuwsbrieven en actiemails van de VriendenLoterij. Op de aan de VriendenLoterij verstrekte gegevens is het Privacy Statement van de VriendenLoterij van toepassing zoals gepubliceerd op https://www.vriendenloterij.nl/over/regelgeving-en-toezicht/privacy.
 • U kunt aangeven of u op de hoogte wilt blijven van cultuurnieuws via de nieuwsbrief van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Op de aan het Prins Bernhard Cultuurfonds verstrekte gegevens is het Privacy Statement van het Prins Bernhard Cultuurfonds van toepassing zoals gepubliceerd op https://www.cultuurfonds.nl/privacystatement.
 • U kunt aangeven of u op de hoogte wilt blijven van tentoonstellingen en ander museaal nieuws via Museumtips, de nieuwsbrief van de Museumkaart, uitgegeven door de Museumvereniging. Op de aan de Museumvereniging verstrekte gegevens is de Privacyverklaring van de Museumvereniging van toepassing zoals gepubliceerd op https://www.museumvereniging.nl/privacy-waarborg.
 • U kunt aangeven of u eenmalig kunstmagazine MUZE wilt ontvangen van AVROTROS. Op de aan AVROTROS verstrekte gegevens is het Privacy Statement van AVROTROS van toepassing zoals gepubliceerd op https://www.avrotros.nl/privacy/privacy.

Aansprakelijkheid

 • De Organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijs, behalve in geval van opzet of grove schuld van de Organisatie.
 • De Organisatie heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.
 • De Organisatie garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.
 • Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de Organisatie uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.
 • De Organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Organisatie in het leven roepen.
 • De Organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
 • Indien de Organisatie aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de Organisatie uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de Organisatie toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de Organisatie zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.
 • Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Organisatie, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht

 • De Organisatie behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van de prijs in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. De Organisatie zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.

Overige informatie

 • Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de Organisatie. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Organisatie niet toegestaan de software, de internet (Actie-)website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling

 • Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 088 – 020 1020 of online via www.vriendenloterij.nl  De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de VriendenLoterij.

Toepasselijk recht

 • Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.